top of page

מדיניות פרטיות

Shop for Hope – קונים מהעורף (להלן: "Shop for Hope", "אנחנו" או "המיזם"), המפעילה את אתר האינטרנט, www.shop4hope.co.il (להלן: "האתר"), מכבדת את הפרטיות של המשתמשים באתר (להלן ביחד: "המשתמש" או "המשתמשים"), ואת המידע הנאסף ונשמר אודותם.

 

מדיניות פרטיות זו ומדיניות ה-Cookies (להלן ביחד: "מדיניות הפרטיות") מסדירה את האופן שבו Shop for Hope עושה שימוש במידע הנאסף באתר, ומפרטת את המידע שאנו אוספים אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן נאסף המידע, איזה שימוש אפשר שייעשה במידע, מי הם הצדדים השלישיים אליהם יועבר המידע וכיצר המידע מטופל ונשמר.

 

המידע שהמשתמש מוסר לנו תלוי בהסכמתו וברצונו של המשתמש בלבד, ואינו נמסר עקב חובה חוקית כלשהי. המידע ישמר במאגר המידע של המיזם לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים במסגרת האתר, מעידים על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו וכי מידע יישמר וינוהל במאגר כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן.

 

מדיניות פרטיות זו כתובה בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

 

 1. מהו מידע?
  במדיניות זו, משמעות המונח "מידע" הוא כל מידע הנאסף על ידי Shop for Hope או נמסר לה על ידי המשתמש או מי מטעמו, במסגרת השימוש של המשתמש באתר, במיזם או בשירותים הכלולים בו, שבאמצעותו ניתן לזהות את המשתמש, ומידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק").
   

 2. המקורות שבאמצעותם Shop for Hope אוספת מידע אודות המשתמש

  1. מידע שהמשתמש מוסר לנו בין היתר בקשר עם פרסום מוצרי המשתמש ו/או העסק של המשתמש באתר;

  2. מידע אודות המשתמש שמתקבל אצלנו מצדדי ג', לרבות בקשר עם  המיזם;

  3. כאשר המשתמש מבקש להצטרף לרשימת התפוצה שלנו (ניוזלטר);

  4. באמצעות השימוש באתר.
    

 3. המידע אותו אוספים מידע אודות המשתמש  
  Shop for Hope תאסוף אודות המשתמשים את המידע שיפורט להלן (כולו או חלקו):

  1. שם מלא;

  2. טלפון;

  3. טלפון נייד;

  4. דוא"ל;

  5. כתובת;

  6. שם החנות/מותג;

  7. תמונות שנשלחו על ידי המשתמש;

  8. קישור לאתר של העסק של המשתמש;

  9. כל מידע נוסף שהמשתמש מוסר ו/או מתקבל אצל המיזם בקשר עם המשתמש ועם השימוש באתר;

  10. בנוסף, במהלך השימוש באתר, Shop for Hope תאסוף מידע לא מזהה אודות המשתמשים, אשר אינו חושף את זהותם האישית של המשתמשים, כמפורט במדיניות הקוקיז בסעיף 10 להלן (להלן: "מידע לא מזהה").
    

 4. מדוע Shop for Hope אוספת את המידע והשימוש שהיא מבצעת במידע  ("המטרות")?
  Shop for Hope אוספת מידע אודות המשתמש לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן:

  1. לשם ובקשר עם הפעילות ומתן השירותים המסופקים על ידי Shop for Hope או מי מטעמה;

  2. על מנת לאפשר את ביצוע הפעולות באמצעות האתר על ידי המשתמש;

  3. לשם פיתוח ותפעולו של האתר;

  4. לשם תחזוקה של האתר וניטור פעילות המשתמש בו;

  5. לשם שיפור איכות השירותים שמספקת Shop for Hope;

  6. לשם יצירת קשר עם המשתמש;

  7. לשם הפעלה וניהול של האתר לרבות שיווק, פרסום, קידום;

  8. לשם עריכת נתונים סטטיסטיים והעברת מידע לרבות סטטיסטי או אחר, לצדדים שלישיים;

  9. לשם ניתוח, ומחקר ועריכת סטטיסטיקות;

  10. לשם הצגה והתאמת מודעות שיוצגו בפני המשתמשים לרבות אך לא רק ברשת האינטרנט ועשויים להתאים להעדפותיהם;

  11. ניתוח פרופילים של המשתמשים באתר לשם שיווק מוצרים לרבות אך לא רק ברשת האינטרנט;

  12. לצורך משלוח באמצעים אלקטרוניים דברי פרסומת, מידע על מוצרים ושירותים, הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי;

  13. לצרכי דיוור ישיר כהגדרתו בחוק;

  14. לצרכים פנימיים של המיזם;

  15. לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד Shop for Hope ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;

  16. לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו;

  17. לשם עמידה בהוראות כל דין;

  18. כמו כן, Shop for Hope עושה שימוש במידע לא מזהה שנאסף באמצעים טכנולוגיים שונים, בין היתר, לצורך תפעול של האתר, על מנת להקל את השימוש באתר, לצורך בדיקות סטטיסטיות בקשר עם השימוש באתר ועוד, כמפורט בסעיף 10 למדיניות הפרטיות להלן.
    

 5. העברה של המידע

  1. Shop for Hope לא תעביר ולא תמסור מידע לצדדים שלישיים אלא כמפורט במדיניות הגנת הפרטיות.

  2. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

  3. Shop for Hope רשאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים:

   1. צדדים שלישיים אשר מעניקים ל - Shop for Hope שירותים שונים ובין היתר שירותי תמיכה במערכות האבטחה ומערכות טכנולוגיית מידע (IT), שירותי אחסון מידע, שירותי בניית אתרים, שירותי עריכת סקרים ומחקרים, חברות אשר מעניקות שירותי פרסום ושיווק, עורכי דין או יועצים מקצועיים חיצוניים אחרים וכן צדדים שלישיים נוספים אשר מעניקים ל - Shop for Hope שירותים בקשר עם פעילותה.

   2. שותפים של Shop for Hope ומשתתפים אחרים במיזם, לרבות בתי עסק, פלטפורמות מסחר, גורמים ממשלתיים ומוניציפאליים ונותני חסות.

   3. אם תתקבל אצל Shop for Hope הוראה לרבות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש בהתאם להוראות כל דין.

   4. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין המשתמש או מי מטעמו לבין Shop for Hope או מי מטעמה.

   5. במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של Shop for Hope ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות אך לא רק במקרה של מיזוג פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, במיזם.

   6. אם תועלה טענה או יתעורר אצל Shop for Hope חשד כי משתמש ביצע מעשה ו/או מחדל אשר עשויים לפגוע ב- Shop for Hope, במי מטעמה, בצדדים שלישיים כלשהם לרבות משתמשים אחרים.

   7. אם תועלה טענה או יתעורר אצל Shop for Hope חשד כי משתמש עושה שימוש באתר לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה.

   8. בכל מקרה בו Shop for Hope תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק למיזם, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

  4. Shop for Hope רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים, כאמור לעיל, גם מחוץ למדינת ישראל ובכלל זה לצדדים שלישיים אשר ממוקמים במדינות שרמת ההגנה של המידע שונה מהוראות הדין הישראלי ואשר עשויות להעניק הגנה פחותה מזו הניתנת על פי דיני הגנת הפרטיות בישראל. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות זו, שימוש באתר ומסירת פרטים למיזם, מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות הגנת פרטיות זו לרבות להעברת מידע, שמירתו ואחסונו אצל צדדים שלישיים אשר ממוקמים מחוץ למדינת ישראל.

  5. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות פרטיות זו, Shop for Hope וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לספקי שירות לרבות בכל הקשור לאיסוף המידע על ידי ספקי שירות, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו על ידי ספקי שירות ועוד.  
    

 6. אבטחת מידע

  1. Shop for Hope נוקטת באמצעים טכניים ופיזיים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים מקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע  ל- Shop for Hope, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו.

  2. Shop for Hope לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע ל- Shop for Hope אינה בטוחה עוד, אנא עדכן אותנו באמצעי התקשרות שבסעיף 15 למדיניות הפרטיות.
    

 7. הגבלת אחריות
  Shop for Hope וכל מי מטעמה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לאיסוף המידע, השימוש בו, העברתו לצדדים שלישיים, שמירתו ואבטחתו.
   

 8. תקופת החזקה של המידע
  Shop for Hope תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.
   

 9. מידע על אנשים אחרים
  אם המשתמש יספק מידע אישי ל- Shop for Hope בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן – (ב) המשתמש קיבל הסכמה הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.
   

 10. Cookies

  1. Shop for Hope עושה שימוש ב-cookies ובטכנולוגיות אחרות כגון פיקסלים ועוד (להלן ביחד: "העוגיות") באמצעותם Shop for Hope אוספת מידע לא מזהה בקשר עם משתמשים באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם משתמש בוחר למסור מידע מזהה באתר, מידע זה יהיה מקושר למידע הלא מזהה שייאסף באתר.

  2. עוגיות הן קבצי טקסט קטנים המאפשרות לאסוף מידע דרך מחשבי משתמשים או דרך דפדפן האינטרנט ובין היתר, את סוגי המידע הבאים: הדפים בהם ביקר המשתמש באתר, פעולות שביצע משתמש באתר, משך הזמן ששהה משתמש באתר, מידע שמשתמש צפה באתר, מיקום גיאוגרפי משוער, טווח גילאים של משתמש, סוג המכשיר ממנו נכנס לאתר, תחומי עניין של משתמש, כתובת ה-IP של משתמש (קרי, כתובת המחשב של משתמש באינטרנט), מספר כניסות לאתר, מספר ההקלקות, רזולוציית מסך, סוג מערכת הפעלה וגרסתה, סוג דפדפן אינטרנט, גרסתו והעדפת שפה, שמות דומיינים ועוד.

  3. Shop for Hope תעשה שימוש במידע שנאסף באמצעות העוגיות לצורך אחת או יותר מהמטרות הבאות: כדי לנהל ולתפעל את האתר; כדי להקל על השימוש באתר; כדי להציג למשתמש תכנים ופרסומים באתר וכן מחוץ לאתר (לדוג' ברחבי האינטרנט, ב-Facebook, Google ועוד) אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר; כדי לנטר דפוסי פעילות באתר; כדי לערוך סטטיסטיקות לרבות חישוב מספרי משתמשים באתר; כדי לנתח, לחקור ולבצע בקרות בקשר עם האתר. בנוסף, ומבלי לגרוע מהוראות מדיניות זו, Shop for Hope עושה שימוש בכלים אשר מקליטים את הגלישה של המשתמשים באתר לצורך ניתוח ושיפור חווית משתמש באתר.

  4. Shop for Hope עשויה לעשות שימוש בעוגיות של מערכות פרסום כגוןGoogle  ו-Facebook אשר מנטרות את השימוש של המשתמשים באתר. השימוש במידע שייאסף באמצעות העוגיות כאמור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של החברות כאמור וניתן ללמוד אודות המידע שנאסף באמצעות העוגיות, השימוש במידע על ידי החברות כאמור, אופן ביטול העוגיות ועוד בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של החברות האמורות. 

  5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ומהוראות המפורטות במדיניות הפרטיות, Shop for Hope תהיה רשאית להעביר מידע לא מזהה, למערכות פרסום של צדדים שלישיים לרבות Google ו-Facebook וכפי שמפורט במדיניות זו, להציג למשתמש תכנים ופרסומים אשר עשויים לעניין אותו ו/או להתאים להעדפותיו.

  6. Shop for Hope עושה שימוש בשירותי אנליזה, ניתוח סטטיסטי ומחקר של צדדים שלישיים כגון Google Analytics. השימוש בשירותים שלGoogle Analytics  כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics. ניתן ללמוד על המידע שנאסף במסגרת שירותים אלה, השימושים במידע, אופן ביטול העוגיות ועוד במדיניות הפרטיות של Google.

  7. משתמש אשר אינו מעוניין שהעוגיות יאספו במחשבו, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך, על המשתמש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. ביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים באתר לא יהיו זמינים או שאיכותם תיפגע. על אף האמור לעיל, עוגיות אשר חיוניות והכרחיות לתפעול וניהול האתר, לא ניתנות לביטול.
    

 11. זכות עיון ותיקון המידע
  הזכות לעיין ולתקן את המידע האישי היא בהתאם להוראות החוק. אם המשתמש מעוניין לעיין או לתקן את המידע, ניתן לעשות זאת באמצעות פנייה ל- Shop for Hope בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים בסעיף 15 למדיניות פרטיות זו להלן.
   

 12. הדין החל וסמכות השיפוט

  1. התנאים וההוראות המפורטים במדיניות הפרטיות, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל בלבד.

  2. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר ומדיניות פרטיות זו או הקשור אליו, מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.
    

 13. שינויים ועדכונים
  Shop for Hope רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. מדיניות הפרטיות העדכנית שתפורסם באתר תחייב את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש באתר לאחר עדכון מדיניות הפרטיות יהווה הסכמה של המשתמש למדיניות הפרטיות המעודכנת, לרבות לשינויים.  
   

 14. שונות

  1. המשתמש אינו רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי מדיניות פרטיות זו לאחר. Shop for Hope תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר.

  2. אין במדיניות פרטיות זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית ל- Shop for Hope ו/או למי מטעמה לפי כל דין.
    

 15. יצירת קשר

ככל שלמשתמש ישנן שאלות נוספות או הערות בנוגע למדיניות הפרטיות, המשתמש מוזמן לפנות ל - Shop for Hope באמצעות מילוי טופס באתר ו/או לדואר אלקטרוני בכתובת ortalcohen1@gmail.com.

 

מעודכן לחודש אוקטובר 2023.

bottom of page