top of page

תנאי שימוש

 1. כללי

  1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של המיזם Shop for Hope – קונים מהעורף (להלן: "Shop for Hope", "אנחנו" או "המיזם"), בכתובת: www.shop4hope.co.il (להלן: "האתר").

  2. ההוראות שבמסמך תנאי שימוש זה וכן מדיניות הגנת הפרטיות של המיזם (להלן יחד: "תנאי השימוש") יחולו על השימוש באתר ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש באתר (להלן: "המשתמש") לבין Shop for Hope. לפיכך, אנא קרא את תנאי השימוש בעיון רב.

  3. תנאי השימוש באתר נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

  4. שימוש המשתמש באתר מהווה את הסכמתו המפורשת של המשתמש להוראות תנאי השימוש. ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי השימוש, עליו להימנע מלבצע כל שימוש באתר.

  5. כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.

  6. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של Shop for Hope בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

  7. במקרה בו תהא סתירה בין האמור באתר ו/או בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, תגברנה הוראות תנאי השימוש.
    

 2. התכנים והמידע המוצג באתר

  1. האתר כולל מידע כללי אודות המיזם, תחום פעילותו ומאגד פרטים של עסקים ואנשי מקצוע עצמאיים המציעים, בין היתר, מוצרים, שירותים ושיתופי פעולה. המידע והתכנים המוצגים באתר (להלן ביחד: "המידע") הוא מידע כללי ואינפורמטיבי, על בסיס "AS-IS" .

  2. המידע באתר אינו מהווה המלצה, חוות דעת או יעוץ. למען הסר ספק, מובהר כי כל הסתמכות על המידע המוצג באתר הינה באחריותו המלאה של המשתמש ו- Shop for Hope לא תישא באחריות בגין כך ו/או בקשר עם כל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות המשתמש על המידע ו/או למידת התאמת המידע לשימושו של המשתמש ו/או לצרכיו.

  3. Shop for Hope עושה מאמצים כדי שהמידע המוצג באתר יהיה נכון, מעודכן ומלא. ואולם יתכן שהמידע אינו שלם ויתכן שנפלו טעויות טכניות וכן טעויות אחרות במידע. מובהר כי Shop for Hope אינה אחראית לאי דיוקים ולטעויות שנפלו במידע ובקשר עימו.

  4. Shop for Hope רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, זמני /או קבוע, ו/או לתקן או לשנות את אופיו ו/או תוכנו ו/או עיצובו ו/או את המידע הכלול בו. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד Shop for Hope בקשר עם האמור.

  5. Shop for Hope תפרסם באתר מעת לעת תכנים של צדדים שלישיים. Shop for Hope אינה אחראית למידת הדיוק או השלמות של כל מידע או דעה אשר נכללו בתכנים האמורים, ולא תישא בכל אחריות להם ו/או להתאמתם למטרה כלשהי. למען הסר ספק,  Shop for Hope לא תישא בכל נזק או חבות כתוצאה מהסתמכותו של מי מהמשתמשים על תוכן ו/או מידע כאמור ו/או שימוש בתוכן ו/או המידע.

  6. מקום בו האתר מאפשר פרסום של מידע ו/או תכנים על ידי המשתמש, המשתמש מאשר ומתחייב כי כל מידע שימסור ו/או שיפרסם באתר, לרבות כחלק מהשימוש באתר (להלן: "הפרסום") יהיה מדויק, אמין ונכון. המידע לא יכלול תוכן פוליטי ו/או מסית לאלימות או לגזענות ו/או מיני ו/או הפוגע או עלול לפגוע בזכויות ו/או בפרטיותו של אדם ו/או בבעלי מוגבלויות ורגשותיהם ו/או ברגשות דת ו/או בסמלי המדינה ו/או בזכויות יוצרים ו/או בכל זכות של אדם שלישי אחר. עוד מתחייב המשתמש, כי הוא בעל הזכויות בכל תוכן ו/או מידע ו/או פרסום כאמור ולחלופין, כי הוא קיבל אישור והסכמה מפורשת מבעל הזכויות לביצוע הפרסום.

   למען הסר ספק, Shop for Hope תהיה רשאית (אך לא חייבת), לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, למחוק ו/או לערוך ו/או לתקן ו/או לשנות את הפרסום ו/או חלקו, מבלי ש- Shop for Hope תידרש לעדכן את המשתמש על כך. המשתמש מעניק בזאת ל- Shop for Hope רישיון שימוש תמידי, בלתי הדיר, בלתי מוגבל בזמן ו/או טריטוריה, וללא כל תמורה, לעשות שימוש במידע ו/או בפרסום ו/או חלק ממנו לכל צורך של Shop for Hope בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות פרסום, העתקה, שידור, יצירת יצירה נגזרת ו/או מתן רישיונות משנה. המשתמש מתחייב לשפות את Shop for Hope בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד, ישיר ו/או עקיף, אשר עלול להגרם לה בשל הפרת הוראות סעיף זה לרבות כל טענה של צד ג' בעניין.
    

 3. השימוש באתר

  1. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בהתאם להוראות כל דין והוראות תנאי השימוש.

  2. המשתמש מתחייב כי לא יגרום לכל נזק ל- Shop for Hope ולאתר ולא יבצע ולא יסייע לביצוע פעולות אשר עשויות לגרום לנזקים כאמור, לרבות אך לא רק מתחייב המשתמש כי לא יבצע ולא יאפשר לאחר:

   1. להשתמש באתר ו/או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה;

   2. להשתמש באתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות או שאינן פרטיות, ללא הסכמה מפורשת של Shop for Hope בכתב ומראש;

   3. להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של Shop for Hope או מי מטעמה, לרבות נותני חסות של המיזם, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®);

   4. להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע;

   5. לפגוע או לשבש פעולות האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר;

   6. לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול על תשתית האתר;

   7. לעקוף את האמצעים בהם Shop for Hope משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר;

   8. להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר או בתמונות ו/או צילומים ו/או כל יצירה אחרת אשר מוצגת באתר ו/או סימני מסחר ו/או שמות מסחר ו/או מותגים, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של Shop for Hope, לרבות קניין רוחני של Shop for Hope;

   9. להפר את תנאי השימוש וכל חלק מהם;

  3. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי תנאי שימוש אלה, חיקוק או העלול לעורר אחריות משפטית בקשר עם Shop for Hope ו/או האתר.

  4. הייתה ל- Shop for Hope סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש, Shop for Hope תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ומבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לה על פי דין, לחסום את גישת המשתמש לאתר ו/או חלק ממנו. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה עקב כך.
    

 4. היעדר אחריות

  1. Shop for Hope וכל מי מטעם המיזם (לרבות מנהלים, מתנדבים, שלוחים ו/או נציגים) לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש, למי מטעמו ו/או לצד שלישי, בקשר עם השימוש באתר, הסתמכות על תכני האתר, שימוש בשירותים המוצגים באתר, וכל הכרוך והקשור בכך – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

  2. המשמש מודע לכך, כי האתר יציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר Shop for Hope איננה מפקחת עליהם או בודקת אותם, לרבות מהימנותם ו/או חוקיותם ו/או כל הקשור לאבטחתם, אינה אחראית לאמור בהם ואינה מציגה מצג כלשהו באשר לנכונותם והתאמתם של האתרים ו/או המידע בהם. לפיכך, Shop for Hope לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ולצד שלישי, בגין השימוש באתר ו/או דפי אינטרנט כאמור ו/או התוכן שמפורסם בהם ו/או ביצוע רכישה דרכם ו/או התקשרות עימם, והשימוש הינו על אחריות המשתמש בלבד.

  3. היה ועל אף האמור לעיל, ייקבע בערכאה שיפוטית כי ל- Shop for Hope אחריות כלשהי כלפי המשתמש, אזי אחריות של Shop for Hope ו/או מטעמה, לרבות אך לא רק אחריות בגין הפסד, נזקים, סעדים עלויות והוצאות (לרבות הוצאות שכ"ט סבירות) תוגבל לנזקים ישירים בלבד. למען הסר ספק, Shop for Hope לא תהא אחראית, לנזק עקיף, תוצאתי, מיוחד ו/או עונשי כלשהו.
    

 5. שיפוי
  המשתמש מתחייב בזאת לשפות את Shop for Hope  (לרבות מנהליה, עובדיה ו/או כל מי מטעמה) ו/או כל צד שלישי מפני כל נזק, אובדן, חבות, הפסד, הוצאה, תביעה או דרישה ולרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו"ד, שיגרם ל- Shop for Hope ו/או מי מטעמה ו/או לצד שלישי כלשהו בעקבות שימוש המשתמש ו/או מי מטעמו באתר שלא כדין ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש, לרבות, אך לא רק, בשל הפרת זכויות קניין רוחני, סודיות, קניין או פרטיות.
   

 6. משלוח דברי פרסומת, ניוזלטרים ודיוור ישיר

  1. Shop for hope עשויה לפנות למשתמש באמצעות דיוור ישיר וכן לעשות שימוש בשירותי דיוור ישיר.

  2. Shop for Hope עשויה להציע למשתמש לקבל מ- Shop for Hope וכל מי מטעמה ניוזלטרים, מידע על הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי, לרבות דברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשנ"ב-1982 (להלן: "ההודעות" ו-"החוק" בהתאמה). הסכמת המשתמש לקבלת ההודעות מהווה הסכמה מפורשת לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות החוק.

  3. במילוי הפרטים באתר ואישר קבלת חומרים פרסומיים, המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לקבל את ההודעות בכל האמצעים האלקטרוניים לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, דוא"ל, הודעת מסר קצר, SMS ועוד.

  4. למען הסר ספק, המשתמש ימסור ל - Shop for Hope את פרטי הקשר שלו בלבד.

  5. המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו לקבלת הודעות וחומרים פרסומיים בכל עת, באמצעות פניה ל - Shop for Hope.
    

 7. קניין רוחני

  1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, השירותים, השם, הלוגו, שמות המותג, התמונות, הצילומים, הטקסטים, שמות הדומיין וכיוב' הינם רכושה של Shop for Hope בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות שירותי Shop for Hope וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו (להלן: "הקניין הרוחני").

  2. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לשדר, לבצע יצירה נגזרת, לפרסם, להפיץ, לבצע פומבית, לעבד, לערוך, למכור, לשווק ו/או לתרגם מידע כלשהו מן האתר ו/או חלקים ממנו (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של Shop for Hope מראש ובכתב. מובהר, כי במסגרת שימוש המשתמש באתר לא מוענקת לו כל רישיון או זכות בקניין הרוחני או באתר או בכל חלק מהם.

  3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י Shop for Hope, בבסיס הנתונים של האתר, ברשימות השירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמה מפורשת של Shop for Hope מראש ובכתב.

  4. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של Shop for Hope. כל שימוש בקניינה זה של Shop for Hope יעשה על פי הוראות תנאי השימוש בלבד.
    

 8. הדין החל וסמכות השיפוט
  התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.
   

 9. תנאים נוספים

  1. ככל שהוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

  2. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית ל- Shop for Hope לפי כל דין.

  3. ויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשב כויתור של Shop for Hope על זכות מזכויותיה לפי תנאי שימוש אלה או על פי דין, ולא ישמש מניעה לתביעה על ידה או מי מטעמה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה באופן מפורש ובכתב.

  4. Shop for Hope רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת או התראה על כך. תנאי שימוש עדכניים שיפורסמו באתר יחייבו את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש לאחר עדכון התנאים יהווה הסכמה של המשתמש לתנאים המעודכנים לרבות לשינויים שנערכו.
    

 10. צור קשר

באפשרותך ליצור עמנו קשר בנוגע לכל שאלה אודות השימוש באתר, בדוא"ל: ortalcohen1@gmail.com.

 

 

 

מעודכן לחודש אוקטובר 2023.

bottom of page